Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:33

New American Standard Version
Mark 10:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {saying, }}} ""Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes; and they will condemn Him to death and will hand Him over to the Gentiles.
NA26 – ὅτι Ἰδοὺ (5628) ἀναβαίνομεν (5719) εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται (5701) τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν (5692) αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν (5692) αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
WH – οτι ιδου (5640) αναβαινομεν (5719) εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται (5701) τοις αρχιερευσιν και τοις γραμματευσιν και κατακρινουσιν (5692) αυτον θανατω και παραδωσουσιν (5692) αυτον τοις εθνεσιν
PES – ܕ݁ܗܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܠܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܢܚܰܝܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile