Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:59,61

New American Standard Version
Luke 9:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to another, ""Follow Me." But he said, ""Lord, permit me first to go and bury my father."
NA26 – (5627)
WH – ειπεν (5627) δε προς ετερον ακολουθει (5720) μοι ο δε ειπεν (5627) [ επιτρεψον (5657) μοι πρωτον απελθοντι (5631) | [κυριε] επιτρεψον (5657) μοι απελθοντι (5631) πρωτον ] θαψαι (5658) τον πατερα μου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܺܙܰܠ ܐܶܩܒ݁ܽܘܪ ܐܳܒ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:61
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Another also said, ""I will follow You, Lord; but first permit me to say good-bye to those at home."
NA26 – (5627) δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω (5692) σοι, κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν (5657) μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
WH – ειπεν (5627) δε και ετερος ακολουθησω (5692) σοι κυριε πρωτον δε επιτρεψον (5657) μοι αποταξασθαι (5670) τοις εις τον οικον μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܠܶܡ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܝ ܘܺܐܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile