Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:47

New American Standard Version
Luke 9:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus, knowing what they were thinking in their heart, took a child and stood him by His side,
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς (5761) τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος (5637) παιδίον ἔστησεν (5656) αὐτὸ παρ ἑαυτῷ,
WH – ο δε ιησους ειδως (5761) τον διαλογισμον της καρδιας αυτων επιλαβομενος (5637) παιδιον εστησεν (5656) αυτο παρ εαυτω
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile