Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:21

New American Standard Version
Luke 9:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He warned them and instructed {them} not to tell this to anyone,
NA26 – δὲ ἐπιτιμήσας (5660) αὐτοῖς παρήγγειλεν (5656) μηδενὶ λέγειν (5721) τοῦτο,
WH – ο δε επιτιμησας (5660) αυτοις παρηγγειλεν (5656) μηδενι λεγειν (5721) τουτο
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܐܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile