Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:19

New American Standard Version
Luke 9:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered and said, ""John the Baptist, and others {say} Elijah; but others, that one of the prophets of old has risen again."
NA26 – οἱ δὲ ἀποκριθέντες (5679) εἶπαν, (5627) Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. (5627)
WH – οι δε αποκριθεντες (5679) ειπαν (5627) ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη (5627)
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile