Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:18

New American Standard Version
Luke 9:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it happened that while He was praying alone, the disciples were with Him, and He questioned them, saying, ""Who do the people say that I am?"
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ εἶναι (5750) αὐτὸν προσευχόμενον (5740) κατὰ μόνας συνῆσαν (5713) αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν (5656) αὐτοὺς λέγων, (5723) Τίνα με λέγουσιν (5719) οἱ ὄχλοι εἶναι; (5750)
WH – και εγενετο (5633) εν τω ειναι (5721) αυτον προσευχομενον (5740) κατα μονας συνησαν (5707) αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν (5656) αυτους λεγων (5723) τινα με [ οι οχλοι λεγουσιν (5719) | λεγουσιν (5719) οι οχλοι ] ειναι (5721)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܶܗ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile