Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:54

New American Standard Version
Luke 8:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He, however, took her by the hand and called, saying, ""Child, arise!"
NA26 – αὐτὸς δὲ κρατήσας (5660) τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν (5656) λέγων, (5723) παῖς, ἔγειρε. (5720)
WH – αυτος δε κρατησας (5660) της χειρος αυτης εφωνησεν (5656) λεγων (5723) η παις εγειρε (5720)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܠܒ݂ܰܪ ܘܰܐܚܕ݁ܳܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ ܘܰܩܪܳܗ ܘܶܐܡܰܪ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܩܽܘܡܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile