Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:52

New American Standard Version
Luke 8:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now they were all weeping and lamenting for her; but He said, ""Stop weeping, for she has not died, but is asleep."
NA26 – ἔκλαιον (5707) δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο (5710) αὐτήν. δὲ εἶπεν, (5627) Μὴ κλαίετε, (5720) οὐ γὰρ ἀπέθανεν (5627) ἀλλὰ καθεύδει. (5719)
WH – εκλαιον (5707) δε παντες και εκοπτοντο (5710) αυτην ο δε ειπεν (5627) μη κλαιετε (5720) ου γαρ απεθανεν (5627) αλλα καθευδει (5719)
PES – ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܰܪܩܕ݂ܺܝܢ ܥܠܶܝܗ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile