Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:43

New American Standard Version
Luke 8:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a woman who had a hemorrhage for twelve years, and could not be healed by anyone,
NA26 – καὶ γυνὴ οὖσα (5752) ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν (5656) ἀπ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, (5683)
WH – και γυνη ουσα (5723) εν ρυσει αιματος απο ετων δωδεκα ητις [ | [ιατροις προσαναλωσασα (5660) ολον τον βιον] ] ουκ ισχυσεν (5656) απ ουδενος θεραπευθηναι (5683)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܳܗ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܗ ܐܰܦ݁ܩܰܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܬ݁ܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile