Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:33

New American Standard Version
Luke 8:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the demons came out of the man and entered the swine; and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned.
NA26 – ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον (5627) εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν (5656) ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. (5648)
WH – εξελθοντα (5631) δε τα δαιμονια απο του ανθρωπου εισηλθον (5627) εις τους χοιρους και ωρμησεν (5656) η αγελη κατα του κρημνου εις την λιμνην και απεπνιγη (5648)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܥܰܠܘ ܒ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܘܬ݂ܶܪܨܰܬ݂ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܽܠܳܗ ܠܰܫܩܺܝܦ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܢܰܩܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile