Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:16

New American Standard Version
Luke 8:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now no one after lighting a lamp covers it over with a container, or puts it under a bed; but he puts it on a lampstand, so that those who come in may see the light.
NA26 – Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας (5660) καλύπτει (5719) αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, (5719) ἀλλ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, (5719) ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι (5740) βλέπωσιν (5725) τὸ φῶς.
WH – ουδεις δε λυχνον αψας (5660) καλυπτει (5719) αυτον σκευει η υποκατω κλινης τιθησιν (5719) αλλ επι λυχνιας τιθησιν (5719) ινα οι εισπορευομενοι (5740) βλεπωσιν (5725) το φως
PES – ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܰܡܚܰܦ݁ܶܐ ܠܶܗ ܒ݁ܡܳܐܢܳܐ ܐܰܘ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܰܪܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile