Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:13

New American Standard Version
Luke 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Those on the rocky {soil are} those who, when they hear, receive the word with joy; and these have no {firm} root; they believe for a while, and in time of temptation fall away.
NA26 – οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν (5661) μετὰ χαρᾶς δέχονται (5736) τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, (5719) οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν (5719) καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. (5736)
WH – οι δε επι της πετρας οι οταν ακουσωσιν (5661) μετα χαρας δεχονται (5736) τον λογον και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν (5719) οι προς καιρον πιστευουσιν (5719) και εν καιρω πειρασμου αφιστανται (5736)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile