Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:8

New American Standard Version
Luke 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I also am a man placed under authority, with soldiers under me; and I say to this one, 'Go!' and he goes, and to another, 'Come!' and he comes, and to my slave, 'Do this!' and he does it."
NA26 – καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι (5748) ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, (5746) ἔχων (5723) ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω (5719) τούτῳ, Πορεύθητι, (5676) καὶ πορεύεται, (5736) καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, (5736) καὶ ἔρχεται, (5736) καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον (5657) τοῦτο, καὶ ποιεῖ. (5719)
WH – και γαρ εγω ανθρωπος ειμι (5719) υπο εξουσιαν τασσομενος (5746) εχων (5723) υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω (5719) τουτω πορευθητι (5676) και πορευεται (5736) και αλλω ερχου (5737) και ερχεται (5736) και τω δουλω μου ποιησον (5657) τουτο και ποιει (5719)
PES – ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܙܶܠ ܘܳܐܙܶܠ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile