Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:37

New American Standard Version
Luke 7:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a woman in the city who was a sinner; and when she learned that He was reclining {at the table} in the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume,
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) γυνὴ ἥτις ἦν (5713) ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα (5631) ὅτι κατάκειται (5736) ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα (5660) ἀλάβαστρον μύρου
WH – και ιδου (5640) γυνη ητις ην (5707) εν τη πολει αμαρτωλος και επιγνουσα (5631) οτι κατακειται (5736) εν τη οικια του φαρισαιου κομισασα (5660) αλαβαστρον μυρου
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܶܕ݂ܥܰܬ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܣܡܺܝܟ݂ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile