Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:49

New American Standard Version
Luke 6:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But the one who has heard and has not acted {accordingly,} is like a man who built a house on the ground without any foundation; and the torrent burst against it and immediately it collapsed, and the ruin of that house was great."
NA26 – δὲ ἀκούσας (5660) καὶ μὴ ποιήσας (5660) ὅμοιός ἐστιν (5748) ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι (5660) οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, προσέρηξεν ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, (5627) καὶ ἐγένετο (5633) τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.
WH – ο δε ακουσας (5660) και μη ποιησας (5660) ομοιος εστιν (5719) ανθρωπω οικοδομησαντι (5660) οικιαν επι την γην χωρις θεμελιου η προσερηξεν (5656) ο ποταμος και ευθυς συνεπεσεν (5627) και εγενετο (5633) το ρηγμα της οικιας εκεινης μεγα
PES – ܘܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܒ݁ܶܗ ܢܰܗܪܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile