Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:23,35

New American Standard Version
Luke 6:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Be glad in that day and leap {for joy,} for behold, your reward is great in heaven. For in the same way their fathers used to treat the prophets.
NA26 – χάρητε (5645) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, (5657) ἰδοὺ (5628) γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν (5707) τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
WH – χαρητε (5645) εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε (5657) ιδου (5640) γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω ουρανω κατα τα αυτα γαρ εποιουν (5707) τοις προφηταις οι πατερες αυτων
PES – ܚܕ݂ܰܘ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܕ݂ܽܘܨܘ ܕ݁ܰܐܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil {men.}
NA26 – πλὴν ἀγαπᾶτε (5720) τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε (5720) καὶ δανίζετε (5720) μηδὲν ἀπελπίζοντες· (5723) καὶ ἔσται (5704) μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε (5704) υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν (5748) ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
WH – πλην αγαπατε (5720) τους εχθρους υμων και αγαθοποιειτε (5720) και δανιζετε (5720) μηδεν απελπιζοντες (5723) και εσται (5695) ο μισθος υμων πολυς και εσεσθε (5695) υιοι υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν (5719) επι τους αχαριστους και πονηρους
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܐܛܶܐܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܘܙܶܦ݂ܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܣܩܽܘܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܗ݈ܽܘ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile