Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:13

New American Standard Version
Luke 6:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when day came, He called His disciples to Him and chose twelve of them, whom He also named as apostles:
NA26 – καὶ ὅτε ἐγένετο (5633) ἡμέρα, προσεφώνησεν (5656) τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, (5656)
WH – και οτε εγενετο (5633) ημερα προσεφωνησεν (5656) τους μαθητας αυτου και εκλεξαμενος (5671) απ αυτων δωδεκα ους και αποστολους ωνομασεν (5656)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܶܓ݂ܗܰܬ݂ ܩܪܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܫܰܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile