Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:9

New American Standard Version
Luke 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For amazement had seized him and all his companions because of the catch of fish which they had taken;
NA26 – θάμβος γὰρ περιέσχεν (5627) αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον, (5627)
WH – θαμβος γαρ περιεσχεν (5627) αυτον και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα των ιχθυων ων συνελαβον (5627)
PES – ܬ݁ܶܡܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܨܰܝܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ ܕ݁ܨܳܕ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile