Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:8

New American Standard Version
Luke 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Simon Peter saw {that,} he fell down at Jesus' feet, saying, ""Go away from me Lord, for I am a sinful man!"
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν (5627) τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, (5723) Ἔξελθε ἀπ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, (5748) κύριε·
WH – ιδων (5631) δε σιμων πετρος προσεπεσεν (5627) τοις γονασιν ιησου λεγων (5723) εξελθε (5628) απ εμου οτι ανηρ αμαρτωλος ειμι (5719) κυριε
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܦ݁ܪܽܘܩ ܠܳܟ݂ ܡܶܢܝ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile