Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:33

New American Standard Version
Luke 5:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they said to Him, ""The disciples of John often fast and offer prayers, the {disciples} of the Pharisees also do the same, but Yours eat and drink."
NA26 – Οἱ δὲ εἶπαν (5627) πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν (5719) πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, (5731) ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν (5719) καὶ πίνουσιν. (5719)
WH – οι δε ειπαν (5627) προς αυτον οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν (5719) πυκνα και δεησεις ποιουνται (5731) ομοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν (5719) και πινουσιν (5719)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile