Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:25

New American Standard Version
Luke 5:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately he got up before them, and picked up what he had been lying on, and went home glorifying God.
NA26 – καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς (5631) ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας (5660) ἐφ κατέκειτο, (5711) ἀπῆλθεν (5627) εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν.
WH – και παραχρημα αναστας (5631) ενωπιον αυτων αρας (5660) εφ ο κατεκειτο (5711) απηλθεν (5627) εις τον οικον αυτου δοξαζων (5723) τον θεον
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡ ܠܥܺܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile