Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:10

New American Standard Version
Luke 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and so also {were} James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, ""Do not fear, from now on you will be catching men."
NA26 – ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν (5713) κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν (5627) πρὸς τὸν Σίμωνα Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· (5737) ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ (5704) ζωγρῶν. (5723)
WH – ομοιως δε και ιακωβον και ιωαννην υιους ζεβεδαιου οι ησαν (5707) κοινωνοι τω σιμωνι και ειπεν (5627) προς τον σιμωνα [ | ο ] ιησους μη φοβου (5737) απο του νυν ανθρωπους εση (5695) ζωγρων (5723)
PES – ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܨܳܐܶܕ݂ ܠܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile