Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:40

New American Standard Version
Luke 4:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While the sun was setting, all those who had any {who were} sick with various diseases brought them to Him; and laying His hands on each one of them, He was healing them.
NA26 – Δύνοντος (5723) δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον (5707) ἀσθενοῦντας (5723) νόσοις ποικίλαις ἤγαγον (5627) αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς (5723) ἐθεράπευεν (5707) αὐτούς.
WH – δυνοντος (5723) δε του ηλιου απαντες οσοι ειχον (5707) ασθενουντας (5723) νοσοις ποικιλαις ηγαγον (5627) αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας επιτιθεις (5723) εθεραπευεν (5707) αυτους
PES – ܡܰܥܪܳܒ݂ܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܣܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile