Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:23

New American Standard Version
Luke 4:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""No doubt you will quote this proverb to Me, 'Physician, heal yourself! Whatever we heard was done at Capernaum, do here in your hometown as well.' """"
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ (5692) μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἰατρέ, θεράπευσον (5657) σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν (5656) γενόμενα (5637) εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον (5657) καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
WH – και ειπεν (5627) προς αυτους παντως ερειτε (5692) μοι την παραβολην ταυτην ιατρε θεραπευσον (5657) σεαυτον οσα ηκουσαμεν (5656) γενομενα (5637) εις την καφαρναουμ ποιησον (5657) και ωδε εν τη πατριδι σου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܣܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܒ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile