Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:10

New American Standard Version
Luke 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is written, ' ,'
NA26 – γέγραπται (5769) γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται (5699) περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε,
WH – γεγραπται (5769) γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται (5699) περι σου του διαφυλαξαι (5658) σε
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܢܢܰܛܪܽܘܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile