Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:9

New American Standard Version
Luke 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Indeed the axe is already laid at the root of the trees; so every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire."
NA26 – ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· (5736) πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν (5723) καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται (5743) καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (5743)
WH – ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται (5736) παν ουν δενδρον μη ποιουν (5723) καρπον [ [καλον] | καλον ] εκκοπτεται (5743) και εις πυρ βαλλεται (5743)
PES – ܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܪܓ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile