Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:12

New American Standard Version
Luke 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {some} tax collectors also came to be baptized, and they said to him, ""Teacher, what shall we do?"
NA26 – ἦλθον (5627) δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι (5683) καὶ εἶπαν (5627) πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; (5661)
WH – ηλθον (5627) δε και τελωναι βαπτισθηναι (5683) και ειπαν (5627) προς αυτον διδασκαλε τι ποιησωμεν (5661)
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܠܡܶܥܡܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile