Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:48

New American Standard Version
Luke 2:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they saw Him, they were astonished; and His mother said to Him, ""Son, why have You treated us this way? Behold, Your father and I have been anxiously looking for You."
NA26 – καὶ ἰδόντες (5631) αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον, τί ἐποίησας (5656) ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ (5628) πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι (5746) ἐζητοῦμέν σε.
WH – και ιδοντες (5631) αυτον εξεπλαγησαν (5648) και ειπεν (5627) προς αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιησας (5656) ημιν ουτως ιδου (5640) ο πατηρ σου [ και εγω οδυνωμενοι (5746) ζητουμεν (5719) | καγω οδυνωμενοι (5746) εζητουμεν (5707) ] σε
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܬ݁ܡܰܗܘ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܒ݁ܶܪܝ ܠܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile