Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:44

New American Standard Version
Luke 2:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but supposed Him to be in the caravan, and went a day's journey; and they {began} looking for Him among their relatives and acquaintances.
NA26 – νομίσαντες (5660) δὲ αὐτὸν εἶναι (5750) ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον (5627) ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν (5707) αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,
WH – νομισαντες (5660) δε αυτον ειναι (5721) εν τη συνοδια ηλθον (5627) ημερας οδον και ανεζητουν (5707) αυτον εν τοις συγγενευσιν και τοις γνωστοις
PES – ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܰܡ ܒ݁ܢܰܝ ܠܘܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܰܪܕ݁ܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile