Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:40

New American Standard Version
Luke 2:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Child continued to grow and become strong, increasing in wisdom; and the grace of God was upon Him.
NA26 – Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο (5712) πληρούμενον (5746) σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν (5713) ἐπ αὐτό.
WH – το δε παιδιον ηυξανεν (5707) και εκραταιουτο (5712) πληρουμενον (5746) σοφια και χαρις θεου ην (5707) επ αυτο
PES – ܛܰܠܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile