Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:25

New American Standard Version
Luke 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon; and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel; and the Holy Spirit was upon him.
NA26 – Καὶ ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος ἦν (5713) ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών, καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος (5740) παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν (5713) ἅγιον ἐπ αὐτόν·
WH – και ιδου (5640) ανθρωπος ην (5707) εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος (5740) παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα ην (5707) αγιον επ αυτον
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܝܳܐܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile