Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:19

New American Standard Version
Luke 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Mary treasured all these things, pondering them in her heart.
NA26 – δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει (5707) τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα (5723) ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
WH – η δε [ μαρια | μαριαμ ] παντα συνετηρει (5707) τα ρηματα ταυτα συμβαλλουσα (5723) εν τη καρδια αυτης
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܛܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܡܦ݂ܰܚܡܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile