Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:16

New American Standard Version
Luke 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph, and the baby as He lay in the manger.
NA26 – καὶ ἦλθαν (5627) σπεύσαντες (5660) καὶ ἀνεῦραν (5627) τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον (5740) ἐν τῇ φάτνῃ·
WH – και ηλθαν (5627) σπευσαντες (5660) και ανευραν (5627) την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφος κειμενον (5740) εν τη φατνη
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܰܠܥܽܘܠܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile