Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:1

New American Standard Version
Luke 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in those days a decree went out from Caesar Augustus, that a census be taken of all the inhabited earth.
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι (5729) πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
WH – εγενετο (5633) δε εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν (5627) δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι (5729) πασαν την οικουμενην
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܓ݂ܽܘܣܛܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܽܐܘܚܕ݂ܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile