Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:5

New American Standard Version
Luke 24:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and as {the women} were terrified and bowed their faces to the ground, {the men} said to them, ""Why do you seek the living One among the dead?
NA26 – ἐμφόβων δὲ γενομένων (5637) αὐτῶν καὶ κλινουσῶν (5723) τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν (5627) πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε (5719) τὸν ζῶντα (5723) μετὰ τῶν νεκρῶν;
WH – εμφοβων δε γενομενων (5637) αυτων και κλινουσων (5723) τα προσωπα εις την γην ειπαν (5627) προς αυτας τι ζητειτε (5719) τον ζωντα (5723) μετα των νεκρων
PES – ܘܰܗܘܰܝ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܝ ܐܰܦ݁ܰܝܗܶܝܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܥܰܡ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile