Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:21

New American Standard Version
Luke 24:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, it is the third day since these things happened.
NA26 – ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν (5707) ὅτι αὐτός ἐστιν (5748) μέλλων (5723) λυτροῦσθαι (5733) τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει (5719) ἀφ οὗ ταῦτα ἐγένετο. (5633)
WH – ημεις δε ηλπιζομεν (5707) οτι αυτος εστιν (5719) ο μελλων (5723) λυτρουσθαι (5733) τον ισραηλ αλλα γε και συν πασιν τουτοις τριτην ταυτην ημεραν αγει (5719) αφ ου ταυτα εγενετο (5633)
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܩܺܝܘܗ݈ܝ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܗܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܘܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile