Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:19

New American Standard Version
Luke 24:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""What things?" And they said to Him, ""The things about Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word in the sight of God and all the people,
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο (5633) ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
WH – και ειπεν (5627) αυτοις ποια οι δε ειπαν (5627) αυτω τα περι ιησου του ναζαρηνου ος εγενετο (5633) ανηρ προφητης δυνατος εν εργω και λογω εναντιον του θεου και παντος του λαου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܘܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile