Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:10

New American Standard Version
Luke 24:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now they were Mary Magdalene and Joanna and Mary the {mother} of James; also the other women with them were telling these things to the apostles.
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον (5707) πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
WH – ησαν (5707) δε η μαγδαληνη μαρια και ιωαννα και μαρια η ιακωβου και αι λοιπαι συν αυταις ελεγον (5707) προς τους αποστολους ταυτα
PES – ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܰܝ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile