Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:49

New American Standard Version
Luke 23:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all His acquaintances and the women who accompanied Him from Galilee were standing at a distance, seeing these things.
NA26 – εἱστήκεισαν (5715) δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι (5660) αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι (5723) ταῦτα.
WH – [ | ] δε παντες οι γνωστοι αυτω απο μακροθεν και γυναικες αι συνακολουθουσαι (5723) αυτω απο της γαλιλαιας ορωσαι (5723) ταυτα
PES – ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕ݂ܽܘܥܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܢܶܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܰܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile