Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:38

New American Standard Version
Luke 23:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there was also an inscription above Him, ""THIS IS THE KING OF THE JEWS."
NA26 – ἦν (5713) δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ αὐτῷ, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος.
WH – ην (5707) δε και επιγραφη επ αυτω ο βασιλευς των ιουδαιων ουτος
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܪܽܗ݈ܘܡܳܐܝܺܬ݂ ܘܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܢܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile