Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:36

New American Standard Version
Luke 23:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The soldiers also mocked Him, coming up to Him, offering Him sour wine,
NA26 – ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, (5740) ὄξος προσφέροντες (5723) αὐτῷ
WH – ενεπαιξαν (5656) δε αυτω και οι στρατιωται προσερχομενοι (5740) οξος προσφεροντες (5723) αυτω
PES – ܘܰܡܒ݂ܰܙܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile