Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:31

New American Standard Version
Luke 23:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For if they do these things when the tree is green, what will happen when it is dry?"
NA26 – ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, (5719) ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; (5638)
WH – οτι ει εν [ | τω ] υγρω ξυλω ταυτα ποιουσιν (5719) εν τω ξηρω τι γενηται (5638)
PES – ܕ݁ܶܐܢ ܒ݁ܩܰܝܣܳܐ ܪܰܛܺܝܒ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile