Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:24

New American Standard Version
Luke 23:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Pilate pronounced sentence that their demand be granted.
NA26 – καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν (5656) γενέσθαι (5635) τὸ αἴτημα αὐτῶν·
WH – και πιλατος επεκρινεν (5656) γενεσθαι (5635) το αιτημα αυτων
PES – ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܫܶܐܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile