Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:19,25

New American Standard Version
Luke 23:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (He was one who had been thrown into prison for an insurrection made in the city, and for murder.)
NA26 – ὅστις ἦν (5713) διὰ στάσιν τινὰ γενομένην (5637) ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς (5685) ἐν τῇ φυλακῇ.
WH – οστις ην (5707) δια στασιν τινα γενομενην (5637) εν τη πολει και φονον βληθεις (5685) εν τη φυλακη
PES – ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܛܰܣܺܝܣ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 23:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he released the man they were asking for who had been thrown into prison for insurrection and murder, but he delivered Jesus to their will.
NA26 – ἀπέλυσεν (5656) δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον (5772) εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, (5710) τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν (5656) τῷ θελήματι αὐτῶν.
WH – απελυσεν (5656) δε τον δια στασιν και φονον βεβλημενον (5772) εις φυλακην ον ητουντο (5710) τον δε ιησουν παρεδωκεν (5656) τω θεληματι αυτων
PES – ܘܰܫܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܛܰܣܺܝܣ ܘܩܶܛܠܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܶܐܠܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܠܶܡ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile