Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:61

New American Standard Version
Luke 22:61
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how He had told him, ""Before a rooster crows today, you will deny Me three times."
NA26 – καὶ στραφεὶς (5651) κύριος ἐνέβλεψεν (5656) τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη (5656) Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν (5627) αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι (5658) σήμερον ἀπαρνήσῃ (5695) με τρίς·
WH – και στραφεις (5651) ο κυριος ενεβλεψεν (5656) τω πετρω και υπεμνησθη (5681) ο πετρος του ρηματος του κυριου ως ειπεν (5627) αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι (5658) σημερον απαρνηση (5695) με τρις
PES – ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܘܚܳܪ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile