Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:46

New American Standard Version
Luke 22:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to them, ""Why are you sleeping? Get up and pray that you may not enter into temptation."
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; (5719) ἀναστάντες (5631) προσεύχεσθε, (5737) ἵνα μὴ εἰσέλθητε (5632) εἰς πειρασμόν.
WH – και ειπεν (5627) αυτοις τι καθευδετε (5719) ανασταντες (5631) προσευχεσθε (5737) ινα μη εισελθητε (5632) εις πειρασμον
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܽܘܡܘ ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile