Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:42

New American Standard Version
Luke 22:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""Father, if You are willing, remove this cup from Me; yet not My will, but Yours be done."
NA26 – λέγων, (5723) Πάτερ, εἰ βούλει (5736) παρένεγκε (5628) τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. (5737)
WH – λεγων (5723) πατερ ει βουλει (5736) παρενεγκε (5628) τουτο το ποτηριον απ εμου πλην μη το θελημα μου αλλα το σον γινεσθω (5737)
PES – ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܢܶܥܒ݁ܪܰܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܰܡ ܠܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile