Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:35

New American Standard Version
Luke 22:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""When I sent you out without money belt and bag and sandals, you did not lack anything, did you?" They said, ""{No,} nothing."
NA26 – Καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ὅτε ἀπέστειλα (5656) ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; (5656) οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Οὐθενός.
WH – και ειπεν (5627) αυτοις οτε απεστειλα (5656) υμας ατερ βαλλαντιου και πηρας και υποδηματων μη τινος υστερησατε (5656) οι δε ειπαν (5627) ουθενος
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܺܝܣܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܶܐ ܘܰܡܣܳܢܶܐ ܠܡܳܐ ܚܣܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile