Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:34

New American Standard Version
Luke 22:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said, ""I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied three times that you know Me."
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) Λέγω (5719) σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει (5692) σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ (5695) εἰδέναι. (5760)
WH – ο δε ειπεν (5627) λεγω (5719) σοι πετρε ου φωνησει (5692) σημερον αλεκτωρ εως τρις με απαρνηση (5695) ειδεναι (5760)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile