Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:25

New American Standard Version
Luke 22:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""The kings of the Gentiles lord it over them; and those who have authority over them are called 'Benefactors.'
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν (5719) αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. (5743)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν (5719) αυτων και οι εξουσιαζοντες (5723) αυτων ευεργεται καλουνται (5743)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܕ݂ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile